Mūsu darbi

Pabeigts
A.1. Sugas aizsardzības plāna atjaunošana. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns tika sagatavots 2000. gadā, un bija paredzēts pieciem gadiem. Tāpēc tagad sugas aizsardzības plānu nepieciešams atjaunot, izmantojot jaunāko informāciju par sugas izplatību, aizsardzību un ekoloģiju. 

Sugas aizsardzības plāna atjaunošanā īpaši tiks izvērtēti līdz šim izmantotie sugas aizsardzības paņēmieni, jo tie nav bijuši pietiekami. Mēs analizēsim esošā plāna trūkumus un noteiksim precīzus soļus sugas aizsardzībai nākotnē. Mūsu mērķis -- nodrošināt sugai labvēlīgu aizsardzības statusu. Sugas aizsardzības plānā atsevišķa sadaļa tiks veltīta barošanās vietu problēmai, un tiks sagatavotas vadlīnijas zemniekiem. Plāna izstrādi uzraudzīs Dabas Aizsardzības pārvalde. Plāns tiks sagatavots nākamajiem 10 gadiem. 

Paredzētais izstrādes laiks: 2017. gada beigas. 

Uģis Bergmanis. Mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzības plāns Latvijā – pētījumu apkopojums un priekšlikumi.

Mazā ērgļa Clanga pomarina aizsardzības plāns Latvijā.

Pabeigts
A.2. Ligzdu vietu inventarizācija. Darbību koordinē LOB. Pabeigts

Ligzdu vietu inventarizācija ir būtisks priekšnosacījums mazā ērgļa aizsardzības plānošanai. Tāpēc eksperti katru gadu dodas ligzdu meklējumos, kā arī izmantoja informāciju par iespējamām ligzdu vietām no citām iesaistītajām pusēm.  Eksperti arī izvērtējuši ligzdu stabilitāti, lai izlemtu, kuras ligzdas nepieciešams nostiprināt. 

Ligzdas tika meklētas visā Latvijas teritorijā. Darbības mērķis - nodrošināt aizsardzības režīmu 12% visas mazo ērgļu populācijas Latvijā.

Projekta četru gadu darbības laikā visā Latvijā atrastas 543 jaunas mazo ērgļu ligzdas.

Karte: projekta laikā Latvijā atrastās ligzdas

Pabeigts
A.3. Pielietoto aizsardzības paņēmienu izvērtējums. Darbību īsteno LOB. Pabeigts

Mazais ērglis Latvijā padziļināti pētīts jau kopš 80. gadiem, tomēr līdz šim nav veikts pielietoto aizsardzības pasākumu izvērtējums. Tāpēc projekta ietvaros veikta visaptveroša padziļināta esošo aizsardzības pasākumu izpēte, un šī novērtējuma rezultāti publicēti starptautiskā zinātniskā izdevumā, tādējādi nodrošinot arī pētniekiem ārpus Latvijas vērtīgu informāciju par mazā ērgļa aizsardzību. 

Pētījuma rezultāti publicēti starptautiskā zinātniskā žurnālā Forest Ecology and Managment.

Pilna publikācija pieejama šeit. 

Pabeigts
A.5. Sagatavošanas darbi biotopu atjaunošanai dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Darbību īsteno SIA “Tīravoti”. Pabeigts

Sagatavošanās darbi ietvers būvprojekta izstrādi ceļa rekonstrukcijai un meliorācijas grāvju aizbēršanai. Paredzēts, ka būvprojekts tiks izstrādāts līdz 2017. gada beigām. 

  1. gadā sagatavošanās darbi pabeigti, izstrādāts tehniskais projekts.