Ziņas Uz sarakstu

Projektā LIFE AQPOM noslēgusies mazo ērgļu ligzdu meklēšana

2020. gada rudenī noslēdzās projekta LIFE AQPOM ietvaros īstenotā mazo ērgļu ligzdu meklēšana – tas ir viens no apjomīgākajiem putnu ligzdošanas vietu apzināšanas pasākumiem, kāds jebkad īstenots Latvijas teritorijā. Ligzdu meklēšanas mērķis – apzināt šīs aizsargājamās sugas izplatību Latvijā, kā arī nodrošināt aizsardzību tās ligzdošanas vietām. 

Kopumā četru lauka darbu sezonu laikā atrastas 543 mazo ērgļu ligzdas. Īpaši veiksmīgs bija 2018. gads, kad ligzdu meklēšanu atviegloja ļoti labās ligzdošanas sekmes. Darbu laikā atrasts arī liels daudzums citām putnu sugām (piemēram, peļu klijānam) piederošu, kā arī neskaidras piederības lielo ligzdu, kopējam atrasto ligzdu skaitam sasniedzot 2412. Daļa no atrastajām ligzdām pieder citām īpaši aizsargājamām sugām, piemēram, melnajam stārķim, jūras ērglim, arī vistu vanagam.

 

Ligzdu meklēšanas rezultāti (Attēls Nr. 1.) rāda, ka lielākā skaitā ligzdas ir atrastas rajonos, kuros jau iepriekš prognozēts lielāks ligzdošanas blīvums (Attēls Nr. 2.). Aptuvenu priekšstatu par zināšanām par šīs sugas izplatību projekta uzsākšanas fāzē (2017. gada aprīlī) sniedz pārskats par tajā laikā spēkā bijušajiem šai sugai izveidotajiem mikroliegumiem (Attēls Nr.3., informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols”) – salīdzinot attēlus, redzam, ka visvairāk jaunas informācijas nācis klāt Sēlijā, kā arī rietumu un ziemeļrietumu Vidzemē. Diemžēl joprojām maz kas ir zināms par mazo ērgļu izplatību dienvidaustrumu Latgalē (loģistikas iemeslu dēļ šim rajonam projekta ietvaros netika pievērsta pienācīga uzmanība), savukārt tukšo rajonu Zemgalē vismaz daļēji var skaidrot ar sugai  ne pārāk piemēroto ainavu — dominējošajām intensīvi apstrādātajām lauksaimniecības platībām.

Attēls Nr. 1. Krāsu apzīmējumi – ligzdu skaits 5x5 km kvadrātos

Attēls Nr. 2.  Prognozētā mazā ērgļa izplatība projekta sākuma fāzē. Krāsu apzīmējumi norāda ligzdošanas blīvumu. 

 

Attēls Nr. 3. Spēkā esošie mazā ērgļa mikroliegumi 2017. gadā. Avots: Dabas aizsardzības pārvalde. Krāsu apzīmējumi – mikroliegumu centroīdu skaits 5x5 km kvadrātos.

Ligzdu meklēšanas darbus, ko veica vairāki desmiti lauka ekspertu, koordinēja projekta partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība, savukārt to aizsardzības ierosināšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana ir Latvijas Dabas fonda atbildība. Laikā līdz 2020. gada beigām atbildīgajās iestādēs (Valsts meža dienestā un – atsevišķos gadījumos – Dabas aizsardzības pārvaldē) ir iesniegti 457 mikroliegumu izveidošanas pieteikumi, no kuriem apstiprināti jau 362 ar kopējo mikroliegumu platību 2631 ha un buferzonu platību 15759 ha.