Mūsu darbi

Pabeigts
C.1. Mazā ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzība. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Šī darbība tiešā veidā izriet no darbības A.2. - ligzdu vietu inventarizācijas. Atrastajām ligzdu vietām tiek veidoti mikroliegumi - nelielas aizsargātas teritorijas. Eksperti novērtē informāciju par ligzdas teritoriju, sagatavo mikroliegumu priekšlikumus un iesniedz atbildīgajās institūcijās. Mikroliegumi veidoti, izmantojot jaunākās un precīzākās zināšanas par mazā ērgļa sugas ekoloģiju -- pēc “salu” mikrolieguma principa. 

Izveidotais aizsargājamo teritoriju tīkls papildinās nacionālo Natura 2000 tīklu. 

Līdz 2020. gada beigām atbildīgajām institūcijām iesniegti 457 mikroliegumu pieteikumi, no tiem apstiprināts 361 mikroliegums ar kopējo platību 2620,2 ha.

Pabeigts
C.3. Ligzdu nostiprināšana. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Mazais ērglis ligzdas būvē pieaugušās eglēs, priedēs un apsēs. Ja ligzdas pa ziemu sagāžas, tad mazie ērgļi labprāt izmanto sagatavotas mākslīgās ligzdas vai nostiprinātas esošās ligzdas. Latvijā mākslīgo ligzdu veidošana ir sekmīgi īstenota jūras ērgļa aizsardzībai. 

Šajā darbībā izmantota informācija, kas apkopota A.2. un D.2. darbībās. Ligzdas dabā tika nostiprinātas laikā no septembra līdz martam.

Līdz 2021. gada ligzdošanas sezonai uzbūvētas vairāk nekā 30 mākslīgās ligzdas. No tām 2020. gadā mazo ērgļu apdzīvotas bija 12 (jeb 40%), vēl divas bija neapdzīvotas, bet mazo ērgļu apmeklētas. Trijās ligzdoja peļu klijāns. Līdz projekta beigām paredzēts nostiprināt vai izveidot kopumā 50 ligzdas, kas būs noturīgas ilgtermiņā. 

 

Pabeigts
C.4. Barošanās biotopu atjaunošana dabas parkā “Kuja”. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Barošanās vietu kvalitāte un pieejamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē mazā ērgļa populāciju. Mazā ērgļa barība - sīkie grauzēji, vardes un kurmji ir vislabāk pieejami atvērtās platībās - apsaimniekotās dabiskajās pļavās un atmatās. Tāpēc saimnieciskā darbība lauksaimniecības zemēs ir ļoti būtiska mazā ērgļa veiksmīgai ligzdošanai. 

Dabas parkā “Kuja” ir apjomīgas platības, kas ir pamestas un netiek apsaimniekotas. Projekta mērķis – atjaunot mazā ērgļa barošanās vietas Kujas dabas parkā 30 hektāru platībā. 

Tiek atjaunoti šādi ES nozīmes zālāju biotopi:
• 6450 Palieņu zālāji;
• 6530* Parkveida pļavas un ganības;
• 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

Ieviešanas progress 2021. gada pavasarī: 
• Krūmu ciršana un novākšana veikta 30 ha platībā, piecās dažādās zemes vienībās (4 privātīpašnieki, 1 teritorija LVM valdījumā);
• Krūmu celmu un ciņu frēzēšanas organizēšana 30 ha platībā, piecās zemes vienībās 2021. gadā – pavasarī (līdz 31. martam) vai augustā.

Pabeigts
C.5. Barošanās biotopu atjaunošana dabas liegumā “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala”. Darbību īsteno SIA “Tīravoti”. Pabeigts

Tiek atjaunotas mazā ērgļa barošanās vietas 260 hektāru platībā. Veikta krūmu izciršana, kā arī meliorācijas grāvju aizbēršana apmēram 30 kilometru garumā, lai atjaunotu dabīgo hidroloģisko režīmu. Ar šo darbību tiks atrisinātas teritorijas galvenās problēmas - izmainītais hidroloģiskais režīms, neapsaimniekotie zālāji, un tā kļūs par mazajam ērglim piemērotu dzīvesvietu. Plānots, ka šis teritorijas apsaimniekošanas modelis varētu kļūt par labākās prakses piemēru līdzīgām teritorijām citur.

  1. gada pavasarī darbi ir pabeigti:
  • Aizbērti 30 km grāvju;
  • Izraktas 10 mākslīgas mitrzemes;
  • Atjaunoti 13 ha parkveida pļavu;
  • Atjaunoti 32 ha palieņu pļavu.