Mūsu darbi

Tiek īstenots
C.1. Mazā ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzība. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Šī darbība tiešā veidā izriet no darbības A.2. - ligzdu vietu inventarizācijas. Atrastajām ligzdu vietām tiek veidoti mikroliegumi - nelielas aizsargātas teritorijas. Eksperti novērtē informāciju par ligzdas teritoriju, sagatavo mikroliegumu priekšlikumus un iesniedz atbildīgajās institūcijās. Mikroliegumi veidoti, izmantojot jaunākās un precīzākās zināšanas par mazā ērgļa sugas ekoloģiju -- pēc “salu” mikrolieguma principa. 

Visi mikroliegumu pieteikumi tiks sagatavoti 6 mēnešus pirms projekta beigām. Izveidotais aizsargājamo teritoriju tīkls papildinās nacionālo Natura 2000 tīklu. 

Tiek īstenots
C.3. Ligzdu nostiprināšana. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Mazais ērglis ligzdas būvē pieaugušās eglēs, priedēs un apsēs. Ja ligzdas pa ziemu sagāžas, tad mazie ērgļi labprāt izmanto sagatavotas mākslīgās ligzdas vai nostiprinātas esošās ligzdas. Latvijā mākslīgo ligzdu veidošana ir sekmīgi īstenota jūras ērgļa aizsardzībai. 

Šajā darbībā tiks izmantota informācija, kas apkopota A.2. un D.2. darbībās. Ligzdas tiks nostiprinātas laikā no septembra līdz martam. Paredzēts nostiprināt vai izveidot 50 ligzdas, kas būs izturīgas ilgtermiņā.

Tiek īstenots
C.4. Barošanās biotopu atjaunošana dabas parkā “Kuja”. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Barošanās vietu kvalitāte un pieejamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē mazā ērgļa populāciju. Mazā ērgļa barība - sīkie grauzēji, vardes un kurmji ir vislabāk pieejami atvērtās platībās - apsaimniekotās dabiskajās pļavās un atmatās. Tāpēc saimnieciskā darbība lauksaimniecības zemēs ir ļoti būtiska mazā ērgļa veiksmīgai ligzdošanai. 

Dabas parkā “Kuja” ir apjomīgas platības, kas ir pamestas un netiek apsaimniekotas. Tāpēc paredzēta mazā ērgļa barošanās vietu atjaunošana Kujas dabas parkā 30 hekatāru platībā. Līdz 2018. gada janvārim tiks noteiktas visas atjaunojamās platības. Atjaunošanas darbi notiks līdz 2021. gada jūnijam. 

Tiek īstenots
C.5. Barošanās biotopu atjaunošana dabas liegumā “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala”. Darbību īsteno SIA “Tīravoti”. Tiek īstenots

Tiek atjaunotas mazā ērgļa barošanās vietas 260 hektāru platībā. Veikta krūmu izciršana, kā arī meliorācijas grāvju aizbēršana apmēram 30 kilometru garumā, lai atjaunotu dabīgo hidroloģisko režīmu. Ar šo darbību tiks atrisinātas teritorijas galvenās problēmas - izmainītais hidroloģiskais režīms, neapsaimniekotie zālāji, un tā kļūs par mazajam ērglim piemērotu dzīvesvietu. Plānots, ka šis teritorijas apsaimniekošanas modelis varētu kļūt par labākās prakses piemēru līdzīgām teritorijām citur.

Projekta ietvaros iepirkts gaļas lopu ganāmpulks – 80 govis – kas veic teritorijas noganīšanu. 2020. gadā aizvadīta trešā ganību sezona.