Zemes un mežu īpašniekiem

Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros plānots noteikt 500 ligzdu atrašanās vietas. Saskaņā ar likumdošanu, ligzdu vietu aizsardzībai jāveido nelielas aizsargājamās teritorijas – mikroliegumi.

Mikroliegums ir neliela teritorija, kas izveidota, lai aizsargātu un saglabātu vietas, kur atrastas aizsargājamas sugas vai aizsargājami biotopi. Šīs teritorijas tiek ņemtas valsts aizsardzībā. Mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu, piemēram, mežsaimnieciskā darbība un meliorācija, kā arī nedrīkst pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem.

MIKROLIEGUMA PRINCIPS

Mikroliegums – tā ir precīzā dabas aizsardzība, kad tiek sargāts tieši tas, kas ir jāsargā. Tāpēc mazajam ērglim mikroliegumi tiek veidoti pēc “salu principa” – tiek iezīmēta tieši tā teritorija, kura ir svarīga mazajam ērglim, savukārt apkārt tai tiek izveidota buferzona. Buferzonā tiek noteikti sezonāli saimnieciskās darbības ierobežojumi.

KĀDS IR MIKROLIEGUMA IZVEIDOŠANAS PROCESS?

Mikrolieguma izveidi var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī pats zemes īpašnieks, iesniedzot rakstisku priekšlikumu tai valsts iestādei, kas nosaka mikroliegumus. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka mikroliegumus nemeža zemēs, kā arī dabas rezervātos un nacionālajos parkos. Valsts meža dienests nosaka mikroliegumus meža zemēs ārpus dabas rezervātiem un nacionālajiem parkiem.

KĀ ES UZZINĀŠU TO, KA MANĀ ĪPAŠUMĀ TIEK VEIDOTS MIKROLIEGUMS?

Mikroliegums netiek izveidots bez īpašnieka ziņas. Valsts iestāde, kas izveido mikroliegumu, informē zemes īpašnieku par saņemto priekšlikumu veidot mikroliegumu. Zemes īpašnieks vai lietotājs var paust savus priekšlikumus un viedokli par mikrolieguma izveidošanu īpašumā. Pamatojoties uz speciālista atzinumu un izvērtējot zemes īpašnieka viedokli, tiek pieņemts lēmums par mikrolieguma izveidošanu un platību.

CIK LIELS VAR BŪT MIKROLIEGUMS MAZAJAM ĒRGLIM?

Mikrolieguma platība mazajam ērglim tiek veidota tā ligzdošanas vietā 5–30 hektāru platībā.

KO NEDRĪKST DARĪT MAZĀ ĒRGĻA MIKROLIEGUMĀ?

Mikroliegumos ir aizliegtas tās darbības, kas iznīcina vai traucē aizsargāto sugu vai bojā tās biotopu. Mazā ērgļa aizsardzībai veidotos mikroliegumos aizliegta:

 • mežsaimnieciskā darbība;
 • grāvju un ceļu būvniecība (pieļaujama rekonstrukcija ar Pārvaldes atļauju, pamatojoties uz eksperta atzinumu);
 • periodiskā ceļu uzturēšana no 1. februāra līdz 31. jūlijam;
 • medību torņu ierīkošana, izmantošana un medības no 1. februāra līdz 31. jūlijam;
 • no 1. augusta līdz 31. janvārim cauri mikroliegumiem, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, atļauts pievest kokmateriālus no cirsmām citās mežaudzēs tikai tādos gadījumos, ja nav iespējams cits izvešanas maršruts;
 • mazā ērgļa mikrolieguma buferzonā no 1. marta līdz 31. jūlijam ir aizliegtas visu veidu cirtes, kokmateriālu pievešana un augsnes mehanizēta sagatavošana.

KO DRĪKST DARĪT MAZĀ ĒRGĻA MIKROLIEGUMĀ?

Mazā ērgļa mikroliegumos ir atļauta kaitēkļu bojāto egļu izciršana pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kā arī sauso vai kritušo koku izvākšana 10 kubikmetru apjomā gada laikā īpašuma robežās no 1. oktobra līdz 31. martam. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās ietilpstošajos mazā ērgļa mikroliegumos konkrēto darbību veikšanai papildus ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

KĀ SAŅEMT KOMPENSĀCIJU PAR MANĀ ĪPAŠUMĀ IZVEIDOTU MIKROLIEGUMU?

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā izveidots mikroliegums, pienākas ikgadēja kompensācija par negūtajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības. Piešķiramās kompensācijas apmērs ir atkarīgs no mikroliegumā noteiktā saimnieciskās darbības ierobežojuma veida.

 • Ja jūsu meža zemju platībā izveidots mikroliegums, kas atrodas Natura 2000 teritorijā vai ārpus Natura 2000 teritorijas, un tas ir lielāks par 1 ha, tad kompensācija tiek maksāta no ES fondu līdzekļiem un to administrē Lauku atbalsta dienests.  Lasi vairāk. 
 • Ja jūsu meža zemju platībā izveidots mikroliegums, kas ir ārpus Natura 2000 teritorijas, un tā platība ir mazāka par 1 ha, kompensācijas piešķir Dabas aizsardzības pārvalde. Lasi vairāk. 

INFORMĀCIJA PAR KOMPENSĀCIJĀM

 • Likums “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”.
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”.

KĀPĒC MAZAJAM ĒRGLIM VAJADZĪGS MIKROLIEGUMS?

 

Mazais ērglis ir aizsargājama suga. Šie putni mīt mežos, kas sasnieguši 80–90 gadu vecumu un kur aug pārsvarā bērzi, apses un egles. Bērziem noteiktais ciršanas vecums ir 71 gads, eglēm 81 gads, bet apsēm tikai 41 gads. Bērziem un apsēm ciršanas vecums sakrīt tieši ar to brīdi, kad mazie ērgļi šādā mežā varētu sākt ligzdot, savukārt apsei tas ir ievērojami zemāks. Tāpat mazais ērglis ir ļoti jutīgs pret traucējumiem, un var pamest ligzdu, ja tās tuvumā notiek aktīva darbība un troksnis. Mikroliegums – precīzā dabas aizsardzība ir vislabākais veids, kā mēs varam Latvijā un līdz ar to visā Eiropā nosargāt mazo ērgli.

KĀ SAIMNIEKOT MAZAJAM ĒRGLIM DRAUDZĪGI?

Mazais ērglis ir ļoti atkarīgs no tā, kā notiek saimniekošana tā dzīvesvietas apkārtnē:

 • pļaušana;
 • atsevišķi stāvošu koku saglaabāšana;
 • mozaīkveida ainavas kopšana.

Ziņo par mazā ērgļa ligzdu savā īpašumā

Ligzdas vieta – sīks apraksts vai koordinātas, vai saite uz www.balticmaps.eu 

Ziņot par ligzdu var arī – www.dabasdati.lv 

Paldies, jūsu ziņa nosūtīta veiksmīgi!